การประเมินรับรององค์กรมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2547 (2004) เป็นต้นไป กำหนดให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัยระดับอนุปริญญา และวิทยาลัยเฉพาะช่างทุกแห่ง จะต้องเข้ารับการประเมินซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานประเมินที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง (หน่วยงานประเมินที่ได้รับการรับรอง) ทุก 7 ปี ตามที่ข้อบังคับของรัฐบาล โดยจะประเมินการวิจัยการศึกษา การบริหารองค์กร และสภาพโดยรวม เช่น สถานที่อาคาร อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการวิจัยการศึกษาดังกล่าว

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด เข้ารับการประเมินซึ่งจำแนกตามหน่วยงานมหาวิทยาลัยโดยสถาบันประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษาญี่ปุ่น (มูลนิธินิติบุคคล) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองเมื่อปีพ.ศ. 2553 (2010) และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 (2011) ว่า "ผลของการประเมิน มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮออลีวูดผ่านมาตรฐานการประเมินระดับมหาวิทยาลัยที่สถาบันประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษาญี่ปุ่นกำหนด"

หน่วยงานที่รับรอง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 (2010) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (2017) ระยะเวลา 7 ปี