ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาในการก่อตั้งคณะ

กล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้นี่เองที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต หากแต่ทำให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมชั้นสูง เราขอประกาศก่อตั้งมหาวิทยาลัยไว้ ณ ที่นี้ภายใต้ปณิธานที่ว่า การนำความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่สามารถแสดงออกถึงความรู้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ มาใช้ในการสร้างบุคลากรที่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกนั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำให้มนุษยชาติคงความเจริญรุ่งเรืองไว้อย่างมั่นคงสืบต่อไปในภายภาคหน้า

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (คณะ)

มหาวิทยาลัยของเรา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นตามกฎหมายการศึกษาในโรงเรียน และตั้งอยู่บนกฎหมายพื้นฐานการศึกษา จะสร้างบุคลากรที่สามารถช่วยพัฒนามนุษยชาติและสังคมในวงกว้าง ตลอดจนทำการวิจัยและพัฒนาอันเกี่ยวเนื่องกับการนี้ ด้วยการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่พื้นฐานของมโนทัศน์(อันเป็นคู่ตรงข้าม) ทั้งสามอันได้แก่ จริงและเท็จ ดีและชั่ว และสวยและอัปลักษณ์ ซึ่งหมดนี้ถือเป็นพันธกิจของเราในการอุทิศตนในการยกระดับวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคม

เป้าหมายการค้นคว้าวิจัยของคณะ

คณะการสื่อสารดิจิตอลได้วางเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ICT และภาษาอังกฤษเอาไว้เป็นแกนหลักสำคัญของการศึกษา และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถอุทิศตนให้แก่สังคมที่เป็นสากลนี้ได้โดยมี "พลังการตัดสินใจ" พลังความคิดสร้างสรรค์" "พลังการสื่อสาร" อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์เรื่องของวิชาการด้านความรู้พื้นฐานและด้านเฉพาะทาง