ความเป็นมาและองค์กรมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยสังเขป

ขอแนะนำมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดโดยสังเขปพื้นฐานและประวัติความเป็นมาดังกล่าว รวมทั้งบริษัท ดิจิตอลฮอลลีวูด จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรหลัก

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด
สถานที่ตั้ง วิทยาเขตซุรุกะได
อาคารโอชะโนะมิสึ โซระซิตี้ อคาเดเมีย ชั้น 3/4
4-6 คันดะ ซุรุกะได, จิโยดะ-คุ โตเกียว
สตูดิโอการผลิต (วิทยาเขตฮะจิโอจิ)
1 มัตสึกายะ เมืองฮะจิโอจิ กรุงโตเกียว
ประเภทของโรงเรียน มหาวิทยาลัยระบบ 4 ปี
หลักสูตรและภาควิชา คณะการสื่อสารดิจิตอล
ภาควิชา Digital Content (ปริญญาบัณฑิตสาขา Digital Content)
จำนวนหน่วยกิตที่จำเป็นในจำนวนปีที่ต้องศึกษา 124 หน่วยกิต
อธิการบดี โทะโมะยุกิ ซุงิยะมะ
ผู้อนุญาตการก่อตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีที่ได้รับอนุญาต 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004
บริษัทที่ก่อตั้งโรงเรียน บริษัท ดิจิตอลฮอลลีวูด จำกัด
วันเดือนปีที่เปิดสอน 1 เมษายน ค.ศ. 2005
ช่วงรับเข้าศึกษา เดือนเมษายน
จำนวนที่สามารถรองรับได้ 1000 คน
จำนวนที่เข้าศึกษากลางคัน 10 คน
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 1,121 คน ※ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,086 คน ※ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014
จำนวนครูอาจารย์รวม 102 คน ※ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014
ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ประจำ:34 คน
ในจำนวนนี้เป็นศาสตราจารย์:58 คน รองศาสตราจารย์:20 คน อาจารย์:24 คน
ในจำนวนนี้เป็นชาย:78 คน หญิง:24 คน
สภาพการณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา:204 คน※ตัวเลขจริงประจำปีการศึกษา 2013 (สภาพจบการศึกษาเดือนมีนาคม ค.ศ.2014)
ในจำนวนนี้เป็นพนักงานประจำและพนักงานจ้างสัญญาจ้างระยะยาว:84 คน
ในจำนวนนี้เป็นพนักงานพาร์ทไทม์และพนักงานจ้างสัญญาระยะสั้น:21 คน
ในจำนวนนี้มีผู้ศึกษาต่อ:20 คน
ในจำนวนนี้ อื่นๆ (เตรียมศึกษาต่อ, เตรียมหางานทำ และยังไม่มีงานทำ ฯลฯ):81 คน

อัตราการได้งานทำ:89.4% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2014) ※ให้จำนวนผู้ที่ต้องการหางานทำเป็นค่าพารามิเตอร์
※ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนที่ทำการผลิตเพื่อจบการศึกษาให้สำเร็จแล้วจึงทำกิจกรรมหางาน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2014 เมื่อรวมจำนวนผู้ที่ทำงานแล้ว ณ เดือนพฤษภาคม จะเท่ากับ 95.5%

ผังโครงสร้างองค์กร