แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี

การศึกษา 3 ประการที่สร้างพลังการใช้ชีวิตในสังคมอนาคตในแบบของตนเอง

การอบรมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ทำให้สามารถแสดงออกอย่างอิสระด้วยดิจิตอล ความสามารถด้านภาษาที่สามารถสื่อสารกับในโลกได้ และพลังการสร้างสรรค์อันอุดมสมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งครอบคลุมการสื่อสารแบบดิจิตอลที่วางปัจจัย 3 ประการที่ยุคสมัยต่อจากนี้ต้องการเอาไว้เป็นเสาหลักแห่งการศึกษานั้น จะทำให้เกิดพลังการใช้ชีวิตในอนาคตและความเป็นไปได้ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด

การศึกษาเฉพาะทาง

ศึกษาโดยการตัดข้ามการแสดงออกของดิจิตอลจำนวนหลายอย่าง และมีความรู้และเทคนิคติดตัวตั้งแต่เริ่มต้น

การเรียนแบบผสมผสานเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว 3DCG โปรแกรมมิ่ง Web การออกแบบ แอนิเมชั่นซึ่งเป็นพื้นฐานของการแสดงออกด้วยดิจิตอล และเพื่อให้สัมผัสได้ถึงความสนุกสนานของการผลิตจึงให้เริ่มเรียนสัมมนาการผลิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 อันจะทำให้มีความรู้และเทคนิคเฉพาะทาง ตลอดจนวิธีการแสดงออก และทฤษฎีธุรกิจตั้งแต่พื้นฐาน หลังจากที่รู้จักความเหมาะสมของตัวเอง แล้วกำหนดทิศทางในอนาคตแล้ว จึงเพิ่มความลึกซึ้งของเรื่องเฉพาะทางในชั่วโมงสัมมนาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ทำให้ขอบเขตของความเชี่ยวชาญตนเองนั้นมั่นคง

ภาพ

เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการทำภาพยนตร์ และการประยุกต์ใช้3D CGและอีกหลายแขนง

3DCG

ใช้Programทีเป็นShare marketระดับโลก เพื่อเรียนรู้เทคนิค3D CGใหม่

กราฟฟิกดีไซน์

นอกจากจะเรียนรู้Programแล้ว ยังเรียนรู้พื้นฐานการDesign เพื่อเป็นฐานด้านเทคนิคในการทำความคิดให้เป็นของจริง

แอนิเมชั่น

นอกจากจะเรียนรู้ให้เป็นคนมีความช่างสังเกตุแล้ว ยังเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การทำวิดีโอจนถึงการProduce

Web

เรียนรรู้การเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้เทคนิคล่าสุด

เกมโปรแกรมมิ่ง

เรียนรู้เทคนิคICTล่าสุดจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เป็นนักเทคนิคในปัจจุบัน

ธุรกิจ

เรียนรู้พื้นฐานเศรษฐกิจ, สถิติ, Marketing โดยเรียนรู้ให้สัมผัสถึงธุรกิจผ่านการเรียนการสอบแบบปฏิบัติจริง

การแสดงออกของสื่อที่นำสมัย

วิจัยเทคโนโลยีล่าสุดเช่น 4K Image, Projection mappingเป็นต้น

การศึกษาความรู้พื้นฐาน

เรียนพื้นฐานความรู้ที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และได้มาซึ่งพลังสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันมอดไหม้

ผลงานการผลิตจำพวกภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และเกมจำเป็นต้องมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา กฎหมายอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นพื้นฐานความรู้ที่เป็นบ่อเกิดการสร้างสรรค์งานดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ วิชาพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ของ DHU ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 อันเป็นชั้นปีที่เริ่มรู้สึกได้ถึงความจำเป็นของพื้นฐานความรู้อย่างแรงกล้า จะกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และมีเนื้อหาที่นำไปใช้ในกิจกรรมการสร้างสรรค์ทางปัญญาได้ง่าย จากจุดนี้นักศึกษาจะมีความสามารถในการสร้างสรรค์ที่มีความต่อเนื่องดำเนินไปเป็นเวลายาวนาน

การศึกษานานาชาติ

วิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนกันอย่างสนุกสนาน และระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ จะช่วยให้เกิดความรู้สึกสัมผัสที่เป็นสากล

พัฒนาเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเพิ่มความสามารถทางภาษาซึ่งจำเป็นต่อการมีบทบาทที่ญี่ปุ่นในอนาคต ไม่ใช่แค่ได้รับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสัญชาติอื่นๆ อีกราว ● ประเทศ จึงมีโอกาสที่จะทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านทางการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากที่สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยก็สามารถขัดเกลาความรู้สึกสัมผัสของความเป็นสากลได้มากยิ่งขึ้น