การศึกษานานาชาติ

โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยของเราไม่ได้เรียนแค่การสนทนาในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่เป็นการเรียนความสามารถภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

พัฒนาไปสู่ชั่วโมงการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ยกระดับความสามารถด้านภาษาซึ่งจำเป็นในการหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต ระดับภาษาญี่ปุ่นในตอนเข้าศึกษาจะมีความแตกต่างกัน มีทั้งนักเรียนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาแล้ว หรือนักเรียนเพิ่งที่มาญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสมาเข้าศึกษา ดังนั้นจึงมีการแบ่งคลาสเรียนอย่างละเอียดออกเป็น 5 ระดับ คือ S, A, B, C, D และจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน

ในชั่วโมงเรียนนั้นมิใช่เพียงแต่จะได้รับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแค่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้เข้าใจญี่ปุ่นลึกซื้งขึ้น

นอกจากในชั่วโมงเรียนแล้ว ยังมีการเตรียมโอกาสสำหรับนักเรียนที่อยากมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นติดตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย "ซาลอนการอ่านมาก" เป็นการยกระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นด้วยการอ่านหนังสือที่เหมาะกับระดับภาษาญี่ปุ่นของักเรียนแต่ละคน "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น"ซึ่งจัดขึ้นในงานกิจกรมมหาวิทยาลัย

※เป้าหมายที่มุ่งหมาย

 • สามารถเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะด้านในมหาวิทยาลัยได้
 • สามารถพรีเซ็นต์เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะด้านได้
 • สามารถเขียนรายงานหรือสารนิพนธ์ได้

วิชาภาษาญี่ปุ่นมี 5 วิชา และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅠ
  ภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅡ
 2. ภาษาญี่ปุ่นⅠ
  ภาษาญี่ปุ่นⅡ
  ภาษาญี่ปุ่นⅢ
  ภาคต้น ภาคปลาย หมายเหตุ
ชั้นปีที่ 1 ภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅠ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 26 หน่วยกิต)
ภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅡ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 26 หน่วยกิต)
หากไม่ได้เก็บหน่วยกิตของทั้งภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅠและⅡจะไม่สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นⅠได้
(ยกเว้นกรณีที่ถูกพิจารณาตัดสินว่าอยู่ในคลาสเรียน S ในการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐาน)
ชั้นปีที่ 2 ภาษาญี่ปุ่นⅠ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 22 หน่วยกิต)
ภาษาญี่ปุ่นⅡ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 22 หน่วยกิต)

เมื่อจบภาคต้นในชั้นปีที่ 2 หากยังไม่สามารถเก็บหน่วยกิตได้ตั้งแต่ 24 หน่วยกิตเป็นต้นไป หรือยังไม่ได้เก็บหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅠจะต้องซ้ำชั้นปี

เมื่อจบภาคปลายในชั้นปีที่ 2 หากยังไม่สามารถเก็บหน่วยกิตได้ตั้งแต่ 46 หน่วยกิตเป็นต้นไป หรือยังไม่ได้เก็บหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐานⅡจะต้องซ้ำชั้นปี

ชั้นปีที่ 3 ภาษาญี่ปุ่นⅢ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 22 หน่วยกิต)
สัมมนาⅠ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 22 หน่วยกิต)

เมื่อจบภาคต้นในชั้นปีที่ 3 หากยังไม่สามารถเก็บหน่วยกิตได้ตั้งแต่ 68 หน่วยกิตเป็นต้นไป หรือยังไม่ได้เก็บหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่นⅠและภาษาญี่ปุ่นⅢจะต้องซ้ำชั้นปี

กรณีกำหนดเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในภาคปลายได้

เมื่อจบภาคปลายชั้นปีที่ 3:การตัดสินเลื่อนชั้น(สามารถเลื่อนจากชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่ 4ได้หรือไม่)

 1. เก็บหน่วยกิตตั้งแต่ 90 หน่วยกิตขึ้นไป
 2. เรียนวิชาบังคับซึ่งเป็นวิชาและวิชาเลือกซึ่งสามารถเข้าเรียนได้จนถึงชั้นปีที่3 ครบทุกวิชา
 3. มีระยะเวลาที่เรียนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ชั้นปีที่ 4 สัมมนาⅡ
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 22 หน่วยกิต)
หัวข้อการผลิตผลงานสำหรับจบการศึกษา
(หน่วยกิตลงทะเบียนสูงสุดคือ 22 หน่วยกิต)

เมื่อจบภาคปลายชั้นปีที่ 4:การตัดสินการจบการศึกษา

 1. เก็บหน่วยกิตตั้งแต่ 124 หน่วยกิตขึ้นไป
 2. เรียนวิชาบังคับครบทุกหน่วยกิต
 3. ในบรรดาวิชาเลือกนั้น ได้เรียนหน่วยกิตซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ที่กำหนดให้ขั้นไป
 4. ครบระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 「ภาษาญี่ปุ่น・พื้นฐาน」

 1. มุ่งหวังให้มีการพัฒนาใน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมวิชาเรียนในมหาวิทยาลัย
 2. เพิ่มความสามารถการสื่อสารในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาให้มากขึ้น
 3. เรียนทั้งการแสดงออกเป็นภาษาญี่ปุ่นในศัพท์เฉพาะทาง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้「ภาษาญี่ปุ่นⅠ」

 1. สามารเขียนประโยคและรายงานที่ส่งในชั้นเรียน รวมทั้งแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องได้
 2. Cสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้「ภาษาญี่ปุ่นⅡ」

ทำให้มีความสามารถในการพูดและความสามารถด้านล่างนี้ในกรณีที่พรีเซ็นต์ในสาขาเฉพาะทาง เช่น วิชาสัมมนา ฯลฯ

 • การรวบรวมเอกสาร
 • วิเคราะห์การสำรวจ
 • ทำเรซูเม่ (เอกสารประกอบการพรีเซ็นต์)
 • พรีเซ็นต์
 • อภิปราย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้「ภาษาญี่ปุ่นⅢ」

ศึกษาความรู้พื้นฐานของญี่ปุ่น เพิ่มความรู้ทางภาษาและทางสังคม

 • ภูมิศาสตร์ สังคม
 • เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
 • ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

การแบ่งชั้นเรียน

จากผลของการสอบวัดความสามารถพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและการสอบสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งคลาสเรียนออกเป็น 5 ระดับ คือ S, A, B, C, D

ช่วงเวลา Nเนื้อหา
เมษายน (เฉพาะนักศึกษาเข้าใหม่) การทดสอบความสามารถพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
มกราคม การสอบเพื่อจำแนกชั้นเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่น

จะแจ้งผลสอบให้ทราบหลังจากสอบเสร็จในเดือนมกราคมของทุกปี เมื่อนักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีของตนเองแล้วก็ขอให้พยายามเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นอีก

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขั้นในงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

 • เมื่อปีการศึกษา 2013 จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม
 • ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบมาก่อน ขอให้ลองสอบ N2 อย่างกระตือรือร้นด้วย
 • ผู้ที่สอบผ่าน N2แล้ว ขอให้พยายามให้มากขึ้นเพื่อจะได้สอบผ่าน N1

โปรแกรมภาษาอังกฤษ

เรียนอย่างสนุกสนานพร้อมเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน!

โปรแกรมภาษาอังกฤษ พื้นฐานการศึกษานานาชาติที่สร้างมุมมองซึ่งเป็นสากล
สังคมที่เป็นสากลซึ่งกำลังดำเนินไปอยู่ในขณะนี้นั้น สิ่งที่จำเป็นไม่ว่าในวงการใดก็ตามคือ ภาษาอังกฤษ
การให้ความสำคัญกับ "การฟัง" "การพูด" และการเรียนแบบง่ายๆที่เพิ่มความสามารถภาษาเป็นลำดับขั้นไปให้กับแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนี้คือจุดเด่น

โครงสร้างชั้นเรียนที่แบ่งตามระดับทำให้ทั้งคนที่เก่งและคนที่ไม่เก่งมีความสามารถภาษาอังกฤษได้อย่างสบายใจ

ที่ DHU มีนักศึกษาที่มีความหลากหลายสังกัดอยู่ รวมทั้งความสามารถภาษาอังกฤษก็แตกต่างกันในตอนที่เข้าศึกษาด้วย ดังนั้นคลาสเรียนภาษาอังกฤษจึงแบ่งอย่าละเอียดออกเป็น 6 ระดับ คือ SA, A, B, C, D, E และจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษของแต่ละคน ทั้งนักศึกษาที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษและนักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงสามารถทำให้เกิดระบบการเรียนได้อย่างสบายใจ คลาสเรียนที่แบ่งตามระดับนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และจะได้ยกระดับไปสู่คลาสที่สูงกว่าจากผลการเรียน

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ของระดับ

คลาสเรียน SA ระดับที่สามารถอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษได้
คลาสเรียน A~B ระดับที่สามารถฟังและพูดภาษาอังกษได้จากการเรียนมาในระดับหนึ่ง
คลาสเรียน C~E ระดับที่เรียนตั้งแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายและสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

มีการทำงานเป็นกลุ่ม พรีเซ็นต์ ใช้ภาพเคลื่อนไหวในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

วิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดมีความคล่องแคล่วมาก! ไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนใดก็ตามจะมีการทำงานเป็นกลุ่ม และใช้ภาษาอังกฤษในการพรีเซ็นต์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีวิชาเรียนซึ่งใช้ภาษาเคลื่อนไหวและ SNS ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะของมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด
เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วในการเรียนภาษาอังกฤษจึงสามารถสร้างความสามารถที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้อย่างสนุกสนานโดยไม่รู้สึกเบื่อ

อีกทั้งยังมีวิชาภาษาอังกฤษพิเศษของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วย

มหาวิทยาลัยยังมีวิชาที่ช่วยเพิ่มคะแนนของ IELTS และ TOEFL® ซึ่งจำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ รวมทั้งวิชา「Pre-Study Abroad」สำหรับการเข้าชั้นเรียนในต่างประเทศได้อย่างราบรื่นด้วย มีการเรียนอย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถเรียนต่อที่ต่างประเทศได้อย่างเต็มที่มากขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ยังมีการจัดการเรียนการสอนวิชา「Business English」ซึ่งรวมถึงมาตรการรับมือกับ TOEIC® สำหรับใช้ในการหางานอีกด้วย

มีการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่จะสัมมนาเรื่องการศึกษาเฉพาะทางแต่ละสาขา การผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษา ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2014 เริ่มมีวิชาที่ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ต้องการพรีเซ็นต์ผลงานจบการศึกษา อาทิ CG ภาพเคลื่อนไหว เกมและโปรแกรมมิ่ง ธุรกิจ ฯลฯน ด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ความสามารถภาษาอังกฤษพิเศษสามารถเข้ารับปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษได้

การไปฝึกงานที่ต่างประเทศหลังเข้าศึกษาทันทีจะทำให้ได้ภาษาอังกฤษและสัมผัสกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม!

ที่มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดจะมีการจัดการฝึกอบรมที่ต่างประเทศในการทัศนศึกษาสตูดิโอภาพยนตร์หลังจากที่เข้าศึกษาในทุกปี สิ่งนี้จะทำให้เข้าใจความจำเป็นของภาษาอังกฤษในขั้นแรก รวมทั้งเข้าใจภาพลักษณ์ของงานในอนาคต ทัศนศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในสถานที่จริง และมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศจะทำให้รู้สึกถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษจากการสัมผัสด้วยตนเอง และทำให้มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมลึกซึ้งขึ้น