รายชื่อวิชา(เฉพาะปี2015)

ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2015!
หลักสูตรการเรียนรู้ความสามารถแบบองค์รวมซึ่งสังคมเรียกร้องต้องการ

สิ่งที่สังคมเรียกร้องต้องการคือ บุคลากรผู้มีวิธีการและเทคนิคในการแสดงดิจิตอลจำนวนมาก เช่น ภาพเคลื่อนไหว Web ฯลฯ แบบผสมผสานทั้งธุรกิจ ความสามารถภาษาอังกฤษ และการศึกษา DHUได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2015 โดยมีวิชาที่กว้างขวาง และสร้างบุคลากรที่ยุคสมัยต้องการ

※แต่ละวิชาจะมีจำนวนคนจำกัด กรณีที่มีความต้องการลงทะเบียนในวิชาดังกล่าวเป็นจำนวนมากอาจจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่ต้องการได้

ภาษาต่างประเทศ

มีความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆติดตัว และเรียนการแสดงออกถึงความคิดที่เกี่ยวกับขอบเขตเฉพาะทางแต่ละสาขาด้วยภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

 • Core EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ Communication
 • Core EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ Production
 • Core EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ EAP
 • Content English พื้นฐาน A・B・C・D・E・F
 • Content English ประยุกต์ A・B・C・D・E・F
 • Business English A・B・C・D
 • Pre-Study AbroadⅠ・Ⅱ
 • Global EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

ภาษาญี่ปุ่น

 • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • ภาษาญี่ปุ่นⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ

อื่นๆ

 • ภาษาเกาหลีⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • ภาษาจีนⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

การศึกษา

วิชาการความรู้พื้นฐานในประเภทที่กว้างขวางซึ่งจะได้รับ「ต้นกำเนิดแห่งความรู้」ซึ่งไม่มีวันเหือดแห้งไปชั่วชีวิต

พื้นฐาน

 • ประวัติศาสตร์การออกแบบⅠ・Ⅱ
 • ประวัติศาสตร์การแสดงออกภาพยนตร์
 • ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น
 • ข้อมูลสารสนเทศเกม
 • คณิตศาสตร์คืออะไร
 • คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • กายวิภาคศาสตร์ศิลปะⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

ต้นกำเนิดแห่งความรู้

การแสดงออก

 • ทฤษฎีดนตรี
 • เส้นทางดนตรีสมัยใหม่
 • ตำนานเทพเจ้าในโลก
 • วรรณคดีญี่ปุ่น
 • ประวัติวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ทฤษฎีวัฒนธรรมการ์ตูน
 • ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสถาปัตย์
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • Media art
 • การแสดงออกถึงความคิดทางร่างกาย

ประวัติศาสตร์วิทยา

 • ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยเก่า
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา
 • ประวัติศาสตร์อิสลาม
 • ประวัติศาสตร์จีน

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 • ไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์ล้ำสมัย
 • ชีวภาพ
 • แพทย์ศาสตร์เภสัชศาสตร์
 • การวางแผนสิ่งแวดล้อมของเสียงและแสง

วัฒนธรรมในปัจจุบัน

 • ทฤษฎีนโยบาย content
 • ทฤษฎีอินโนเวเตอร์
 • ทฤษฎีแฟชั่น
 • ปริทัศน์ศิลปะแห่งการกิน(gastronomy)
 • บรรยายพิเศษวัฒนธรรมสมัยใหม่

ความเป็นสังคม

สังคมสมัยใหม่

 • ปรัชญาสังคม
 • สังคมศาสตร์สมัยใหม่
 • สังคมเศรษฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • ทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย์
 • ทฤษฎีความเป็นไปได้ในการต่อเนื่อง
 • ทฤษฎีการทำให้ความเป็นไปได้ในการต่อเนื่องเป็นจริง

ศาสนา

 • 3 ศาสนาหลักของโลก
 • ศานาของญี่ปุ่น
 • ศาสนาในปัจจุบันกับความเสี่ยงด้านความเชื่อ

นิติศาสตร์

 • ต้นกำเนิดของกฎหมายและกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ในสังคมปัจจุบัน
 • การสืบสวนและตัดสิน
 • อาชญากรกับการปรับปรุงแก้ไข
 • เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

พื้นฐาน

ทำให้รู้จักปริทัศน์พื้นฐานของประเภทชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียน

การพัฒนาตนเอง

 • การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (active learning)
 • ความสามารถทางสังคม
 • College life design
 • Career design
 • Office literacy
 • พื้นฐานการแสดงออกประโยคภาษาญี่ปุ่นⅠ・Ⅱ
 • การคิดอย่างมีตรรกะⅠ・Ⅱ
 • การพูดในที่สาธารณะ
 • การแสดงออกประโยคภาษาญี่ปุ่นⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • ทฤษฎีความเป็นผู้นำⅠ・Ⅱ

พื้นฐานการสร้างโมเดล

 • ทฤษฎีทางความคิดⅠ・Ⅱ
 • ทฤษฎีการใช้สีⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • พื้นฐานการสเก็ตภาพ
 • การสเก็ตภาพⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • ทฤษฎีทางความคิดการโฆษณาⅠ・Ⅱ
 • การผลิตโฆษณาⅠ・Ⅱ

ปริทัศน์

 • ทฤษฎีการสื่อสารดิจิตอล
 • พื้นฐาน ICT compliance
 • ปริทัศน์การสเก็ตภาพⅠ・Ⅱ
 • ปริทัศน์ Web design
 • ปริทัศน์ Web planning
 • ปริทัศน์ Web promotion
 • ปริทัศน์ Web Analytics
 • ปริทัศน์ CG
 • ปริทัศน์เทคนิควิธีการของภาพเคลื่อนไหว
 • ปริทัศน์ Video production
 • ปริทัศน์แอนิเมชั่น
 • ปริทัศน์การผลิตแอนิเมชั่น
 • Engineer literacy
 • การออกแบบที่เป็นสากล
 • ปริทัศน์มีเดีย
 • ปริทัศน์อุตสาหกรรม ContentⅠ・Ⅱ

พื้นฐานธุรกิจ

 • พื้นฐานเศรษฐศาสตร์
 • พื้นฐานการตลาด
 • พื้นฐานบัญชี
 • พื้นฐานสถิติ
 • พื้นฐานการวิจัย
 • Event planning
 • จิตวิทยาธุรกิจⅠ・Ⅱ
 • พื้นฐานการวางแผน
 • Project management

การประยุกต์

ศึกษาทฤษฎีการศึกษาเฉพาะทาง แสดงออกอย่างลึกซึ้งและพลังในการคิด

 • Scenario creativeⅠ・Ⅱ
 • Video directionⅠ・Ⅱ
 • ภาพยนตร์สั้น CG
 • การสร้างแอนิเมชั่นⅠ・Ⅱ
 • เทคนิคกราฟฟิกแบบเรียลไทม์
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ทฤษฎีโดยรวมของเทคนิค ICT
 • Cloud computing
 • UI/UX
 • การตลาดอินเตอร์เน็ต
 • ทฤษฎีโฆษณา
 • กลยุทธ์การตลาด
 • ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • พื้นฐานทฤษฎีการเงินการธนาคาร
 • ปริทัศน์การเริ่มทำธุรกิจ
 • Branding
 • Social business
 • การตลาดเกี่ยวกับ Character content
 • ทฤษฎีกลยุทธ์การ PR
 • ธุรกิจการโฆษณา
 • การออกแบบเสียง
 • การผลิตและกำกับทิศทางของเกม
 • การตัดต่อข้อมูลⅠ・Ⅱ
 • การแสดงออกของสื่อในปัจจุบัน
 • การแสดงออกทางภาษาและเทคนิคของบทความ
 • บรรยายพิเศษⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

สัมมนา

ศึกษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เรียนรู้ความสามารถการแสดงออกด้วยตัวเอง

 • สัมมนาเครื่องมือพื้นฐานⅠ・Ⅱ
 • การสร้างต้นแบบลอยตัวⅠ・Ⅱ
 • รูปจำลองแบบลอยตัว
 • พื้นฐานการออกแบบⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • การออกแบบตัวอักษรⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาการวางแผนองค์รวม
 • สัมมนาการแสดงออกⅠ・Ⅱ
 • ประยุกต์สัมมนาการแสดงออกⅠ・Ⅱ
 • ออกแบบเลย์เอาต์・Ⅱ
 • ออกแบบกราฟฟิกⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาภาพถ่ายⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาการถ่ายภาพเคลื่อนไหวⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาการสร้างเรื่องราว A・B・C・D
 • สัมมนาการสร้างบทภาพยนตร์Ⅰ・Ⅱ
 • พื้นฐานสัมมนาการทำ Video production A・B・C・D
 • ประยุกต์สัมมนาการทำ Video production A・B・C・D
 • สัมมนา VFXⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนา 3DCGⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • ประยุกต์สัมมนา 3DCG A・B・C・D
 • สัมมนาการวาดรูปⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาร่องรอยการฝึกปฏิบัติวาดรูปดิจิตอลⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาภาพต้นฉบับการออกแบบคาแรคเตอร์Ⅰ・Ⅱ
 • สัมมนาศิลปะⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาการถ่ายภาพแอนิเมชั่นและการประกอบเข้าด้วยกันⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาบทภาพยนตร์แอนิเมชั่นⅠ・Ⅱ
 • สัมมนา Website markup
 • สัมมนา Website styling
 • สัมมนา Website prototype
 • สัมมนา Web designⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาพื้นฐานการแสดงออก Website
 • สัมมนาฝึกปฏิบัติสร้าง WebsiteⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาโปรเจคการสร้าง Website
 • ประยุกต์สัมมนาการแสดงออก Website A・B
 • สัมมนาโปรแกรมภาษา CⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาโปรแกรม C++Ⅰ・Ⅱ
 • สัมมนาโปรแกรม WebⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาการพัฒนาเกมⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • สัมมนาการสร้างเครือข่าย
 • สัมมนาฐานข้อมูล
 • พื้นฐานการออกแบบระบบ

วิชานอกคณะ

กิจกรรมที่นอกเหนือจากวิชาเรียนก็ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยกิตอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน

 • Global ActionⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • วิชานอกคณะⅠ・Ⅱ
 • InternshipⅠ・Ⅱ
 • สัมมนาภาคธุรกิจ

วิชาการวิจัย

เลือกขอบเขตหลักจากวิชาสัมมนาที่อยู่ในขอบเขตทั้งหมด นำไปใช้ในการผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษา

 • สัมมนาⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • หัวข้อการผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษา
 • วิชาเสริมการผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษาⅠ・Ⅱ