การสอบเข้าคณะต่างๆของนักศึกษาต่างประเทศ

มีการจัดการสอบเข้าศึกษาที่ภายนอกประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถเข้าสอบเพื่อศึกษากลางคันหรือย้ายมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 อีกด้วย

รายละเอียดโปรดดูที่「 หัวข้อสำคัญในการรับสมัคร

จำนวนคนที่รับสมัคร กำหนดการสอบเข้า

 • ปักกิ่ง รุ่นที่ 1
 • เซี่ยงไฮ้ รุ่นที่ 1
 • ปักกิ่ง รุ่นที่ 2
 • เซี่ยงไฮ้ รุ่นที่ 2
 • โซล
 • ไต้หวัน
 • ไทย

การสอบเข้าจากภายนอกประเทศ และเอกสารการสมัครต่างๆโดยสังเขป

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้ที่ตรงตามทั้งหมดต่อไปนี้

 1. ผู้ที่ถือสัญชาติอื่นซึ่งไม่ใช่ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา 12 ปี จากโรงเรียนที่ต่างประเทศ หรือผู้ที่หมาวิทยาลัยยอมรับว่ามีความสามารถเทียบเท่าคาดกับที่กล่าวมา
 2. ผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และภายหลังที่เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯแล้ว จะได้รับวีซ่าหรือต่ออายุ "ศึกษาต่อ" ซึ่งเป็นการรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยตาม 「 กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย」
 3. ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 (N2)・หรือได้คะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป หรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่า

วิธีคัดเลือก・การให้คะแนน

1 คน ราว 20 นาที

ในการสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครจะต้องแนะนำตนเองให้น่าสนใจภายในระยะเวลา 3 นาทีในตอนแรก หลังจากนั้นกรรมการสัมภาษณ์จะถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่แนะนำตนเอง แรงจูงใจในการเข้าศึกษา เป้าหมายในอนาคต ความสนใจเกี่ยวกับ Digital content และกิจกรรมต่างๆที่เคยทำมา ฯลฯ โดยจะพิจารณาโดยรวมเกี่ยวกับความอยากในการเรียน พลังการสร้างสรรค์ พลังการตัดสินใจ พลังการสื่อสาร เช่นเดียวกับความสามารถภาษาญี่ปุ่น

เอกสารและวิธีการสมัคร

 • รับรอง โปรดส่ง หลักการ เดิม นอกจากนี้ใน กรณีที่ ภาษา อธิบาย เป็น ภาษาอังกฤษ , จีน, อื่น ๆ นอกเหนือจาก ญี่ปุ่น, สถานทูต , สำนักงานทนายความ ฯลฯ กรุณาส่ง รับการรับรองใน สถาบันของรัฐ ภาษาญี่ปุ่นหรือ ภาษาอังกฤษ เดิม
 • เอกสารการสมัคร ทั้งหมด โปรดอธิบาย ด้วย ปากกาลูกลื่น หรือปากกา หมึก สีดำหรือ สีฟ้า
 • ถ้าชื่อ ฯลฯ สำหรับใบรับรอง ต่าง ๆ จะแตกต่างจาก คำอธิบาย ของหนังสือเดินทาง โปรด ได้รับ หลักฐานการ เป็น คนคนเดียวกัน ที่สถานทูต หรือ สถาบันของรัฐ เช่น
 • ส่ง เอกสารการสมัคร จะไม่ ถูกส่งกลับ แต่เพียง อีกครั้ง ที่ไม่ได้ ออก ใบรับรอง และจากนั้น กลับไปยัง ผู้ที่ต้องการ ที่จะกลับมา
เอกสารการสมัคร (ใบแสดงความจำนงในการสมัคร/ใบสำหรับเข้าสอบ/ใบที่ติดรูปถ่าย) กรุณาใช้เอกสารที่มหาวิทยาลัยกำหนดเช่นเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่น
ห้ามกรอกแทน การกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือกรอกไม่ครบ อาจไม่สามารถเข้าสอบได้
ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ฯลฯ
※ต้องยื่นเอกสารตัวจริง ผู้ที่มีเหตุซึ่งไม่สามารถยื่นตัวจริงได้นั้นให้ยื่น Certified True Copy (สำเนาที่มหาวิทยาลัยหรือสถานทูต หน่วยงานรัฐ เช่น สถานที่รับรองของรัฐผู้ให้การรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องตามต้นฉบับ)
※ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุณายื่นส่งใบรับรองผลการเรียนทั้งมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
※ผู้ที่มีจำนวนปีการศึกษาจนถึงระดับมัยมปลายไม่ถึง 12 ปี ตามระบบการศึกษาของประเทศตนเอง และสำเร็จหลักสูตร (รวมทั้งผู้คาดว่าจะสำเร็จ)การศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น กรุณาส่งใบรับรองจบการศึกษาดังกล่าว (ใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษา)
ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมปลาย รวมทั้งมหาวิทยาลัย ฯลฯ
※ต้องยื่นเอกสารตัวจริง ผู้ที่มีเหตุซึ่งไม่สามารถยื่นตัวจริงได้นั้นให้ยื่น Certified True Copy (สำเนาที่มหาวิทยาลัยหรือสถานทูต หน่วยงานรัฐ เช่น สถานที่รับรองของรัฐผู้ให้การรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องตามต้นฉบับ)
※ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุณายื่นส่งใบรับรองการจบการศึกษาทั้งมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
ใบรับรองผลการเรียนของ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ และใบรับรองการจบการศึกษา กรุณายื่นส่งใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองการจบการศึกษา (ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ยื่นใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษา) ของโรงเรียนที่เคยสังกัดตั้งแต่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรพิเศษ โรงเรียนอาชีวศึกษา ฯลฯ)
※ผู้ที่กำลังสังกัดอยู่ต้องยื่นส่งด้วย
เอกสารเหตุผลแสดงความจำนงในการสมัคร จำเป็นในกรณีที่ใช้การสอบเข้า AO และการสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง
※ต้องใช้เอกสารที่กำหนดให้
เอกสารการแนะนำตัวเอง จำเป็นในกรณีที่ใช้การสอบเข้า AO การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ]
※ต้องใช้เอกสารที่กำหนดให้
เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน จำเป็นในกรณีที่ใช้การสอบเข้า AO การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ]
※ต้องใช้เอกสารที่กำหนดให้
ประวัติการศึกษา เอกสารที่รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเล่าเรียนที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น
ตัวผู้ใช้จ่ายจะต้องกรอกใส่กระดาษที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยลายมือตนเอง
ให้ใช้เอกสารรับรองฐานะทางการเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
สำเนาหนังสือเดินทาง กรุณากรอกหัวข้อที่จำเป็นในกระดาษที่มหาวิทยาลัยระบุให้ครบทุกข้อ
สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (หรือบัตรประจำตัวการพำนักอาศัย) กรุณาถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อ วันเดือนปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง รูปถ่าย และวันหมดอายุของหนังสือเดินทางแล้วยื่นส่ง
เอกสารการร้องขอให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบเข้า กรุณาถ่ายสำเนาทั้งหน้าและหลัง สำหรับผู้ที่มีต้องยื่นด้วย
 • ※หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร กรุณาสอบถามมายังฝ่ายธุรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ※กรณีที่เอกสารไม่ครบจะไม่มีการรับเรื่องการสมัคร และจะไม่มีการคืนเอกสารที่ยื่นส่งมาเด็ดขาด
 • ※สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้รับสมัครจากเอกสารการสมัครนี้ จะควบคุมจัดการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการแนะนำเกี่ยวกับการสอบเข้าหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครอย่างเด็ดขาด

หลังจากรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่ง EMS (บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ) หรือส่งไปรษณีย์ทางอากาศแบบลงทะเบียน (Registered Post by Air Mail) มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

รหัสไปรษณีย์ 101-0062
ชั้น 3 อาคารโอชะโนะมิสึ โซระซิตี้อคาเดเมีย, 4-6 คันดะ ซุรุกะได, จิโยดะ-คุ โตเกียว
ถึง ฝ่ายธุรการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

 • ※เอกสารการสมัครหากประทับตราไปรษณียากรวันสุดท้ายของวันกำหนดรับใบสมัครให้ถือว่ายังมีสิทธิ์สมัคร
 • ※มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางไปรษณีย์
 • ※เอกสารที่ยื่นส่งนี้ให้ถ่ายสำเนาแล้วเก็บรักษาเอาไว้กับตัวเอง

ค่าธรรมเนียมการสอบเข้าและวิธีชำระเงิน

10,000 เยน (ราว 1 วัน)

กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบเข้ามายังบัญชีที่ระบุด้านล่างนี้ภายในกำหนดระยะเวลาการสมัคร กรุณาถ่ายเอกสารสำเนาของใบโอนเงินแล้วส่งมาพร้อมกันกับเอกสารการสมัครอื่นๆ

 • วิธีโอนเงิน : โอนเงินทางโทรเลขสำหรับต่างประเทศ
 • วิธีชำระเงิน : แจ้งการโอนเงิน (Advice payment)
 • สกุลเงิน : เยนญี่ปุ่น
 • จำนวนเงินโอน : จำนวนเงินรวมของค่าธรรมเนียมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
BANK NAME RESONA BANK, LTD.
SWIFT CODE:DIWAJPJT
BRANCH NAME AKIHABARA BRANCH
BRANCH ADDRESS 1 KANDAIZUMI-CHO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN
ACCOUNT No. 1905830
ACCOUNT NAME Digital Hollywood University
ACCOUNT ADDRESS Ochanomizu sola city Academia 4th Floor, 4-6
Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
 • ※หากมีค่าธรรมเนียมอื่น (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ ค่าธรรมเนียนการชำระเงิน) ที่สถาบันการเงิน ณ ที่ทำการโอนนั้น กรุณาชำระจำนวนเงินในข้างต้นนี้แยกต่างหากที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ※ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทางธนาคารทั้งหมดผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ALL BANK'S CHARGES, ARE FOR A/C OF APPLICANT.
 • ※กรุณาโอนด้วยเงินสด (เยนญี่ปุ่น) โดยจะไม่มีการรับชำระเป็นตั๋วประกันหลักทรัพย์ เช่น เช็ค ใดๆทั้งสิ้น
 • ※สำหรับชื่อผู้โอน กรุณาใส่ชื่อของผู้ที่จะเข้าสอบ
 • ※กรณีที่พ่อแม่ญาติหรือคนรู้จักเป็นผู้โอนค่าธรรมเนียมการสอบเข้าจากในประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้ที่ทำการโอนเงินส่ง「การถ่ายเอกสารสำเนาใบโอนเงิน」มายังฝ่ายธุรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เวลาโอนเงิน กรุณากรอกชื่อของผู้แสดงความจำนงในการสมัครสอบในช่อง 「หมายเหตุ」
 • ※ค่าธรรมเนียมการสอบที่ได้ชำระแล้วนั้นจะไม่มีการคืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นคำร้องการออก『เอกสารรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย』จากฝ่ายควบคุมการเข้าประเทศสำนักงานโตเกียวแทนผู้ที่สอบผ่าน กรุณาชำระเงินตามเอกสารขั้นตอนการเข้าศึกษาที่ถูกส่งไปพร้อมกับใบประกาศแจ้งผลสอบผ่าน/ไม่ผ่าน แล้วยื่นเอกสารที่จำเป็นต่างๆ พร้อมทำตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย ทว่า หากไม่ดำเนินขั้นตอนให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

"หลังจากที่ได้รับเอกสารขั้นตอนการเข้าศึกษาแล้ว และหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับ『เอกสารรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย』จะแนบส่งไปให้ผู้ที่สอบผ่านทางEMS (บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ) หรือส่งไปรษณีย์ทางอากาศแบบลงทะเบียน (Registered Post by Air Mail) กรุณาดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า『ศึกษาต่อ』ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศของท่าน"

 • ※การพิจารณาเรื่องการได้รับ『เอกสารรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย』ที่ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้นั้น กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณา มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

วิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดยกเว้นบางวิชา และถึงแม้จะเป็นวิชาอย่างภาษาอังกฤษก็มีการใช้ทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นควบคู่กัน ดังนั้นในการเก็บหน่วยกิต จึงจำเป็นต้องมีความสามารถการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นระดับสูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เตรียมวิชาภาษาญี่ปุ่นเอาไว้สำหรับให้มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน

เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัครนั้น กรุณายื่นขอจากแบบฟอร์ม

สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF จากด้านล่างนี้ได้ด้วยเช่นกัน