การสอบเข้าปริญญาโท

ข้อมูลข่าวสารการสอบเข้า

เนื้อหาข้างล่างนี้คือข้อมูลข่าวสารการสอบเข้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ท่านที่กำลังคิดจะสอบเข้าโดยใช้วีซ่าประเภทที่ไม่ใช่สำหรับการศึกษาต่างประเทศ (Ryugaku) ขอให้ดูรายละเอียดในลิงก์นี้

http://gs.dhw.ac.jp/admissions/entrance/general/

ข้อสอบในการสอบเข้า การเรียนการสอน และการแนะแนวการวิจัยของมหาวิทยาลัยของเราดำเนินการด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด รายละเอียดกรุณาดูจากเว็บเพจ (ภาษาญี่ปุ่น)

http://gs.dhw.ac.jp/admissions/

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือนมีนาคม ค.ศ.2016
 2. ผู้ได้รับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันที่ทำการประเมินและให้ปริญญาในระดับมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่คาดว่าจะได้รับปริญญาภายในเดือนมีนาคม ค.ศ.2016
 3. ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตร16ปีในระบบการศึกษาในต่างประเทศหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาแบบดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม ค.ศ.2016
 4. ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร16ปีตามระบบการศึกษาของประเทศนั้น ๆ โดยลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์เพื่อเรียนในหลักสูตรที่สถานศึกษาต่างประเทศจัด แต่ลงทะเบียนเรียนในประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาแบบดังกล่าวภายในวันที่31มีนาคมค.ศ.2016
 5. ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯของญี่ปุ่นได้ระบุไว้ต่างหาก ว่าเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระบบการศึกษาต่างประเทศและมีระบบหลักสูตรมหาวิทยาลัยแบบต่างประเทศ (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร16ปีจากการศึกษาในโรงเรียนของประเทศดังกล่าวเท่านั้น) แต่ตัวสถานศึกษาตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาแบบดังกล่าวภายในวันที่31มีนาคมค.ศ.2016
 6. ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเฉพาะทางของโรงเรียนวิชาชีพ (เฉพาะกรณีมีเวลาเรียนมากกว่า4ปีขึ้นไปและมีเงื่อนไขครบตามเกณฑ์อื่นๆที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯญี่ปุ่นกำหนด) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯญี่ปุ่นกำหนดไว้ต่างหาก และต้องจบการศึกษาหลังจากวันที่รัฐมนตรีกำหนด (ผู้ได้รับปริญญาแบบที่เรียกว่า "นักวิชาชีพชั้นสูง") หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาแบบดังกล่าวภายในวันที่31มีนาคมค.ศ.2016
 7. ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯของญี่ปุ่นรับรอง
 8. ผู้ที่ผ่านการรับรองจากการพิจารณาคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษารายบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัยของเราว่า เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และมีอายุครบ 22 ปีหรือจะมีอายุครบ 22 ปีภายในเดือนมีนาคมค.ศ.2016

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ภาควิชาดิจิตอลคอนเทนส์ วิชาเอกดิจิตอลคอนเทนส์

จำนวนคนที่รับสมัคร

80 คน

ช่วงเวลาเข้าศึกษา

เมษายน ค.ศ.2016

กำหนดการที่เกี่ยวข้องกับสอบเข้าศึกษา

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากข้อมูลด้านล่าง

http://gs.dhw.ac.jp/admissions/entrance/foreign/

สนามสอบโตเกียว (เข้าศึกษาในเดือนเมษายน)

กำหนดเวลายื่นใบสมัคร/ วันสอบเข้าศึกษา

 • 25 กันยายน
 • 6 ตุลาคม
 • 25 ธันวาคม
 • 12 มกราคม
 • 12 กุมภาพันธ์
 • 23 กุมภาพันธ์
 • 4 มีนาคม
 • 15 มีนาคม

เอกสารการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัครทางWEB ( ลงทะเบียนได้ที่ )
 2. เอกสารการชำระค่าใช้จ่าย ( ดาวนโหลดได้ที่ )
 3. เอกสารรับรองเงินในบัญชีที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
 4. เอกสารรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญา (การจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต)หรือเอกสารรับรองว่ามีกำหนดจะจบการศึกษา
 5. ใบรับรองผลการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 6. สำเนาพาสปอร์ต
 7. สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติหรือการ์ดแสดงการพำนักในประเทศญี่ปุ่น
 8. สำเนาเอกสารรับรองความสามารถทางภาษา(ถ้ามี)
 9. แบบฟอร์มเอกสารรายละเอียด (ลงทะเบียนได้ที่นี่)
 10. รูปถ่าย
 11. ข้อมูลสำหรับการนำเสนอตัวเอง
 12. ผลงาน (เฉพาะผู้ที่มี)

วิธีพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาความเป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมสำหรับการวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัยของเราจากเอกสารและวิธีคัดเลือก2ประเภทข้างล่างนี้

การพิจารณาเอกสาร

พิจารณาในภาพรวมจากทั้งผลงานการวิจัยที่ผ่านมา ผลการดำเนินกิจกรรม แรงจูงใจในการสมัครฯลฯ โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารรายละเอียด

การพิจารณาจากการสัมภาษณ์

กรุณานำเสนอการPRตัวเองภายในเวลา7 นาทีโดยต้องประกอบด้วยหัวข้อ3หัวข้อข้างล่าง กรุณาเตรียมข้อมูลดิจิตอลเช่น Power Pointหรือข้อมูลเอกสาร ซึ่งในข้อมูลเหล่านั้นต้องมีหัวข้อทั้งสามรวมอยู่ด้วย

 • เหตุผลการมาสมัครเข้าศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยแห่งนี้
 • เนื้อหาการวิจัยที่ประสงค์จะทำในบัณฑิตวิทยาลัยแห่งนี้
 • ภาพที่วาดไว้เกี่ยวกับตัวเองภายหลังจบการศึกษา
 • ※เวลาในการนำเสนอตัวเอง...7นาที เวลาถามตอบ...ประมาณ15นาที รวมทั้งหมด...ประมาณ20นาที

หรือในกรณีประสงค์จะเข้า "ระบบนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ" กรุณาเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ในการนำเสนอด้วย

 • การแนะนำผลงานของตัวเอง

สถานที่คัดเลือก

ชั้น 3 อาคารSola City Academia โอชะโนะมิสุ, คันดะซุรุงะดะอิ4-6, เขตชิโยดะ, กรุงโตเกียว

ค่าสมัครสอบเข้า

20,000 เยน

 • ※กรุณาเก็บรักษาใบทำรายการการโอนเงินที่ได้รับตอนโอนเงินให้เพื่อเป็นใบเสร็จรับเงิน
 • ※เนื่องจากเราจะถือเฉพาะการทำธุรกรรมทั้งที่เคาน์เตอร์และผ่านตู้ATMที่ได้รับการบันทึกสัญญาณภายใน14.00น.เป็นการรับเรื่องของวันนั้น (ซึ่งจะแต่ละธนาคารจะแตกต่างกัน) จึงโปรดกรุณาระวังเรื่องเวลาในการทำธุรกรรมด้วย

ข้อควรระวัง จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่ชำระแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น

บัญชีการโอนเงินค่าสมัครสอบเข้า

 • ชื่อธนาคาร: ธนาคารริโซนะ
 • ชื่อสาขา: สาขาอากิฮาบาระ
 • หมายเลขบัญชี: บัญชีเงินฝากสามัญ 1905855
 • ชื่อบัญชี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด
 • เสียงอ่าน: デジタルハリウッドダイガクダイガクイン(Dejitaruhariuddo daigaku daigakuin)
 • ※กรุณาทำรายการด้วยชื่อของผู้สมัครสอบเอง

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย รวม
ค่าเข้าศึกษา 250,000 - 250,000
ค่าสัมมนา 49,000 49,000 98,000
ค่าอุปกรณ์ 60,000 60,000 120,000
ค่าเล่าเรียน 512,500 512,500 1,025,000
รวมทั้งสิ้น 817,500 621,500 1,493,000

ชั้นปีที่สอง

ภาคต้น ภาคปลาย รวม
ค่าเข้าศึกษา - - -
ค่าสัมมนา 49,000 49,000 98,000
ค่าอุปกรณ์ 60,000 60,000 120,000
ค่าเล่าเรียน 512,500 512,500 1,025,000
รวมทั้งสิ้น 621,500 621,500 1,243,000
 • ※หน่วยกิตสูงสุดที่ลงทะเบียนเรียนได้ใน1ปีคือ25หน่วยกิต ดังนั้นในกรณีลงทะเบียนเรียน50หน่วยกิตใน2ปีซึ่งเป็นจำนวนปีมาตรฐานในการเรียน ก็จะไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม
 • ※เกี่ยวกับระบบนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษโดยได้ลดค่าเล่าเรียน30%สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว กรุณาดูรายละเอียดจากเงื่อนไขการรับสมัคร

ทุนการศึกษา เงินสนับสนุน ระบบพิเศษทุกประเภท

เกี่ยวกับทุนการศึกษา

สามารถใช้ระบบเงินอุดหนุนการศึกษาของ Japan Student Services Organization:JASSO ได้ เงื่อนไขการสมัครรับทุนและจำนวนเงินที่ได้รับกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ขององค์กรหรือสอบถามที่สำนักงานของบัณฑิตวิทยาลัยของเรา

 • สำหรับนักศึกษาภายในประเทศ ทุนการศึกษาประเภทที่1 (ให้โดยไม่คิดดอกเบี้ย), ทุนการศึกษาประเภทที่สอง (ให้โดยคิดดอกเบี้ย)
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ระบบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของกระทรวงศึกษาฯญี่ปุ่น
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนรัฐบาล ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาฯญี่ปุ่น)

ระบบนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

เป็นระบบลดค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่มีสัญชาติต่างประเทศ และเป็นผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยของเราพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถโดดเด่นในการสอบเข้าศึกษา ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีและคอนเทนส์ในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมใหม่ๆได้

 • ※ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม ในกรณีที่ผลการเรียนไม่ดี เข้าเรียนไม่พอ หรือกระทำการอย่างอื่นที่ผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจสูญเสียสถานภาพได้ โปรดระมัดระวังด้วย
 • ※ไม่สามารถใช้ระบบทุนต่างๆซ้ำซ้อนกันได้