นโยบายความเป็นส่วนตัว

วิธีคิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัยฯ") คำนึงถึงเรื่องการจัดการอย่างเต็มที่และเหมาะสมเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ผู้ที่เข้าฟังในชั้นเรียน นักศึกษาวิจัย ผู้ที่เข้าสอบ ผู้ปกครองรวมทั้งผู้ค้ำประกันที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯในปัจจุบันหรือเคยศึกษา หรือผู้ที่ได้ลงทะเบียน/เข้าร่วมในงานอีเวนต์ต่างๆ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "นักศึกษาต่างๆ) รวมไปถึงครูผู้สอน ว่าเป็นหน้าที่ทางสังคมโดยจะขอระบุวิธีคิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ฯ ไว้ดังนี้

เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในหน้าที่ซึ่งมีความจำเป็นในการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลที่สามารถจำแนกนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลในแบบฟอร์มการกรอก/ใบสมัครต่างๆ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ในเวลาดังกล่าวจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ที่ชัดเจนล่วงหน้า และทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการยินยอมจากนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอน จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ได้รับการยินยอมจากนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอน

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะนำไปใช้ในขอบเขตที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการส่งแนบเอกสารที่ร้องขอชนิดต่างๆ
 2. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการแนะนำเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบสอบเข้าต่างๆ
 3. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการสอน การเรียน การสาธารณสุข การหางาน และการชี้แนะเรื่องเส้นทางอนาคต
 4. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการลงทะเบียน ผลการเรียน การจบการศึกษา รวมทั้งการจัดการและรับรองเรื่องสุขภาพต่างๆ
 5. หน้าที่เกี่ยวกับการค้าขายและการส่งมอบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์, หนังสือเรียน ฯลฯ
 6. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการแนะนำและการจัดการเรื่องอีเวนต์ สัมมนา หลักสูตรที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
 7. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการส่งมอบบริการส่งเมลอิเล็คทรอนิกส์
 8. ในหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการแนะนำต่างๆและการส่งแนบเอกสารที่เกี่ยวกับผลการเรียน ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา และสมาคมผู้ปกครอง ฯลฯ
 9. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินต่างๆ การจัดการเรื่องการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ
 10. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับบริการ การช่วยเหลือ ฯลฯ ภายหลังสำเร็จการศึกษา
 11. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการส่งมอบข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตามสัญญาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฯลฯ
 12. หน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับบุคคล เงินเดือน แรงงาน สวัสดิการ การจ้างงาน พลานามัย ประกัน การเงิน ธุรการ รวมทั้งการบริหารองค์กร ฯลฯ
 13. สำหรับการวิเคราะห์อื่นๆในทางการตลาด
 14. สำหรับการรองรับการสอบถามต่างๆ

อาจมีการใช้เพื่อเป็นวิธีการติดต่อที่เกิดขึ้นจากภาระหน้าที่เหล่านี้ ข้อมูลเกี่ยวข้องที่มีส่วนมาจากภาระหน้าที่ หรือวิธีการถ่ายทอดเพื่อแจ้งเพื่อทราบต่างๆ

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมนั้น จะจำกัดอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน พร้อมกับใส่ใจเป็นอย่างดีไม่ให้มีการเสียสิทธิของนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอน
 2. ในการที่นักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอนถูกส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจมีกรณีที่ส่งแคมเปญ รวมทั้งข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯและบริษัท ดิจิตอลฮอลลีวูด จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัทผู้ก่อตั้ง") ด้วยวิธีการอื่น เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทว่า หากไม่ประสงค์จะรับข้อมูลเหล่านี้ กรุณาติดต่อมาที่แผนกติดต่อสอบถามของมหาวิทยาลัยฯ เราจะหยุดการส่งข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดการและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอนนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะจัดการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพยายามป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอก นอกจากนี้ สำหรับอันตรายต่อการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องจากภายนอก หรือความสูญเสีย ความเสียหาย การปลอมแปลงเราจะดำเนินมาตรการป้องกันความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล พยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอน
 2. เกี่ยวกับการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะจำกัดเฉพาะบุคคลผู้มีอำนาจในการเข้าถึงภายในบริษัทผู้ก่อตั้ง และจะควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดการนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องภายในบริษัทด้วยเช่นกัน
 3. มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอน ให้แก่บริษัทที่ได้รับมอบหมายของบริษัทผู้ก่อตั้งกับบริษัทผู้ก่อตั้ง รวมทั้งบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่บริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันโดยไม่ได้รับการยินยอมของนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอนอย่างเด็ดขาด

การมอบหมาย

มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทผู้ก่อตั้งภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานตามที่ระบุไว้ใน "เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล" ในกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯจะให้บริษัทที่ได้รับมอบหมายดำเนินวิธีการที่เหมือนหรือมากกว่ามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการกำกับอย่างเป็นสำคัญและเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดการ/เก็บรักษาอย่างปลอดภัย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/การลบ/การเปิดเผย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/การลบ/การเปิดเผย เพื่อการจัดการอย่างเหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่การบังคับใช้ในกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มหาวิทยาลัยฯได้รับเรื่องทางอีเมลเฉพาะเว็บไซต์

แบบฟอร์มเว็บไซต์เฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการใช้งาน Cookie

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯใช้เทคนิคซึ่งเรียกว่า Cookie (คุ้กกี้) ส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มความสะดวกของการให้บริการ ในการใช้งาน Cookie จะมีการบันทึกข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์ม ฯลฯ ลงในคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอนชั่วคราว ซึ่งจะสามารถลดความยุ่งยากในการกรอกใหม่เมื่อเปลี่ยนไปหน้าต่อไป หรือการเข้าถึงในครั้งต่อไปได้ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะใช้ Cookie เพื่อเป็นเทคนิคสำหรับการเพิ่มความสะดวกของการให้บริการเท่านั้น และจะไม่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอนอย่างเด็ดขาด

เกี่ยวกับการใช้งานที่อยู่ IP

ข้อมูลที่อยู่ IP ซึ่งบอกให้รู้ว่านักศึกษาต่างๆ รวมทั้งครูผู้สอนซึ่งใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเข้าถึงเมื่อไหร่และจากโดเมนอะไรนั้น จะมีการเก็บข้อมูลเป็นล็อกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้ก่อตั้ง ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อหาสถิติเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น และจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากนี้อย่างเด็ดขาด

เกี่ยวกับการทบทวนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการทบทวนเนื้อหานโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และพยายามปรับปรุง นอกจากนี้ ในกรณีดังกล่าว เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯจะใช้ตามเนื้อหาภายหลังที่มีการปรับปรุงแก้ไข

สอบถามเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว

สอบถามเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัยฯ daigaku@dhw.co.jp เชิญสอบถามได้ที่