Đánh giá chứng nhận phân loại Đại học

Kể từ ngày 1/4/2004, cứ đến kỳ quy định theo pháp luật (trong vòng 7 năm), tất cả các trường Đại học, Cao đẳng, trường chuyên môn phải tham gia đánh giá chứng nhận liên quan đến tình trạng tổng hợp cả về nghiên cứu giáo dục, tình hình kinh doanh cũng như cơ sở vật chất... do Bộ Giáo dục tổ chức để nâng cao chất lượng tiêu chuẩn nghiên cứu giáo dục. (Điều 109 Luật Giáo dục)

Năm 2010, Đại học Digital Hollywood đã tham gia đánh giá chứng nhận do tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục Nhật Bản tiến hành và được Bộ giáo dục chứng nhận là đạt tiêu chuẩn đánh giá đại học vào ngày 25/3/2011.

Thời gian chứng nhận

Trong vòng 7 năm, từ 1/4/2010 đến 31/3/2017