Quan điểm sáng lập trường

Quan điểm sáng lập trường

Sự hình thành của trí tuệ, lịch sử của nhân loại không phải là sự vận hành của sinh vật đơn giản mà đó là lịch sử của những sinh vật có một nền văn minh và văn hoá cao độ. Chúng tôi đã mở ra trường đại học này với quan điểm coi việc đào tạo nhân tài có thể phát triển năng lực đặc trưng của con người, năng lực thể hiện tri thức và truyền đạt lại cho người khác chính là việc cần thiết và không thể thiếu để đảm bảo sự thịnh vượng cho nhân loại trong tương lai.

Sứ mệnh - mục đích của trường (khoa)

Căn cứ vào luật giáo dục cơ bản, trường lấy việc giáo dục chân thiện mỹ làm căn bản để giảng dạy, bên cạnh việc phát triển nghiên cứu, nhà trường đào tạo những nhân tài cống hiến cho xã hội đa sắc tộc. Trường quan niệm đóng góp cho sự tiến bộ văn hoá và sự phát triển xã hội thông qua giáo dục là sứ mệnh của mình.

Mục đích nghiên cứu giáo dục của khoa

Khoa Digital Communication đặt trọng tâm giáo dục vào tính sáng tạo, ICT và tiếng Anh. Mục tiêu của khoa là đóng góp cho cộng đồng quốc tế đội ngũ nhân tài có khả năng phán đoán, khả năng sáng tạo và giao tiếp thông qua việc nghiên cứu kỹ thuật chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức xã hội.